Servizos asociación


 

Un dos fins contemplados nos estatutos da Asociación de Empresarios do Polígono do Tambre é "orientar e desenvolver toda clase de iniciativas que poidan redundar no beneficio das empresas do polígono" neste senso a asociación ofrece os seguintes servicios ás empresas asociadas:

  • Servizo de asistencia empresarial: onde se xestionan todolos posibles problemas das empresas coas distintas compañías de suministros eléctricos, auga... Á vez que se vela polo bó funcionamiento e mantemento das zonas de uso común.
  • Información sobre aluguer e venda de naves e terreos: a asociación é un punto de información para as empresas que queiran implantarse no polígono e busquen naves ou oficinas.
  • Información a empresas que se implanten no Polígono: información sobre ordenanzas municipais, licencias, suministro de auga, luz...
  • Representación ante as Admininistracions Públicas: representación e defensa dos intereses dos asociados ante a administración local, provincial, autonómica e estatal.
  • Servizo de emprego: a través do cal preténdese colaborar de forma activa na creación de emprego e no desenvolvemento do texido empresarial da cidade. A asociación pretendese se-lo nexo de unión entre oferta e demanda de emprego, facilitando ós asociados a búsqueda de traballadores.
  • Servizo de formación: no Centro Empresarial  impártense cursos e seminarios sobre temas de interese para as empresas, en funcion das necesidades e demandas das mesmas. A asociación encárgase da convocatoria, organización e  difusión da información entre os asociados.
  • Servizo de información sobre axudas e subvencions: a través do cal ofrécese información ás empresas asociadas sobre subvencions para a contratación de traballadores, axudas á inversión, novas tecnoloxías, préstamos a baixo interese... informando puntualmente sobre as convocatorias vixentes e asesorándolles sobre as mesmas.